продукти

Общи условия за използване на уебсайт и електронен магазин www.ayurvedicabg.com

I. ПРЕДМЕТ.

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “АЮРЛАЙФ” ЕООД/наричано по-долу за краткост „Доставчик“/, потребителите на уеб сайта www.ayurvedicabg.com и клиентите /наричани по-долу „Ползватели“/ на плaтфopмa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия, дocтъпнa нa aдpec в Интepнeт http://www.ayurvedicabg.com, наричана по-долу „Електронен магазин“.

.

(2) Тези общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между Доставчика и Ползвателите във връзка с услугите и продуктите, предлагани чрез сайта www.ayurvedicabg.com. С отварянето и посещаването на този уебсайт, отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие, с което осъществявате достъп, сърфиране в него или използването му по какъвто и да е начин Вие декларирате, че сте запознат със съдържанието на настоящите общи условия и Политиката за защита на лични данни, съгласявате се с тях и приемете, че безусловно ще ги спазвате. Ако не ги приемете Вие нямате право на достъп или на използване, по какъвто и да е начин, на този уебсайт, услугите и продуктите предлагани чрез него.

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: “АЮРЛАЙФ” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Средец, ул. Княз Борис I № 96
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1000, ул. Княз Борис I №96
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, еmail: office@ayurlife.bg,Тел.+359 888 708 100
 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър, ЕИК 205294312,
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ПК 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519, 02/91-53-555;

факс: 02/ 9153525

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5 ,

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

гореща линия: 0700 111 22

E-mail: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205294312

 

 

III. ДЕФИНИЦИИ

 

Чл. 3. По смисъла на настоящите общи условия термините имат следното значение:

 

“Уебсайт” – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, прогами , звук, картина, изображения и други материали и ресурси с електронен адрес www.ayurvedicabg.com

 

„Елетронен магазин“ – плaтфopмa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия на “АЮРЛАЙФ” ЕООД, дocтъпнa нa aдpec в Интepнeт http://www.ayurvedicabg.com

 

Доставчик“,Ние“ и „Наш“ – “АЮРЛАЙФ” ЕООД

ЕИК 205294312

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Триадица, ул. Княз Борис I № 96

Електронна поща: office@ayurlife.bg

Тел.+359 888 708 100

“Ползвател” „Вие“ и „Ви“– всяко лице, ползващо Уебсайта и Електронния магазин.

 

„Стока“ – всеки продукт, предлаган в Електронния магазин

 

„Злоумишлени действия“ – всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Уебсайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на “троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

 

IV. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБСАЙТА. ФУНКЦИИ.

 

Чл. 4. Уебсайтът е създаден за да Ви предоставя актуална информация за услугите и продуктите, който ние предлагаме, за техните характеристики, както и информация за актуалните цени, отстъпки и промоции, информация за древната индийска система за природна и холистична медицина Аюрведа, както и статии и новини за нашата дейност, които публикуваме в уебсайта.

 

Чл. 5. Чрез Уебсайта Вие можете:

 

Чл.6. Уебсайтът www.ayurvedicabg.com е предназначен за електронна търговия и е електронен магазин по смисъла на българското законодателство. Чрез него Вие можете да закупите стоките, които Ние предлагаме, да направите поръчка и да заявите доставка.

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 7. Права и задължения на Ползвателя

 1. Ползвател, приел тези Общи условия, има правото да използва Уебсайта и информацията, достъпна на него, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези общи условия или злоумишлено действие от негова страна.
 2. Всеки Ползвател, използващ услугите на Уебсайта, е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.
 3. Ползвателят има право по всяко време и по собствена преценка да прекрати или спре ползването на Уебсайта.
 4. Ползвателят има право да поиска от Доставчика заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно, след изпълнението на всички валидно подадени от Ползвателя заявки и съответно заплащане от негова страна на дължимата цена и разходи за доставка за поръчаните стоки/ако има такива/.
 5. Ползвател, приел тези Общи условия, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на Уебсайта.
 6. Ползвателят има право да разглежда и да поръчва обявените стоки в Електронния магазин.
 7. Ползвателят има право да получава информация за състоянието на своята поръчка.
 8. Ползвателят е длъжен да приеме поръчаните от електронния магазин стоки.
 9. Ползвателят е длъжен да заплати цената на поръчката си съобразно обявеният в Електронния магазин начин, който е избрал.
 10. Като условие за ползване на този уебсайт, Ползвателят се съгласява да не използва този уебсайт за незаконни или забранени от тези условия и от закона цели и да отговаря изцяло за използването на Уебсайта, както и да не извлича чрез технически средства или по технически начин информация, или бази данни, разположени в Уебсайта и по този начин да създава собствена база данни.
 11. Ползвателят няма право да предава чрез този сайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на Доставчика и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони.
 12. Ползвателят няма право да копира, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е информация и съдържание, данни или материали, разположени на Уебсайта, освен ако не е получил предварително съгласие от Доставчика.
 13. Всяко съобщение, материал и публикация, които Ползвателят предава чрез Уебсайта или препраща към него в нарушение на тези общи условия или извършва в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа на Ползвателя до този уебсайт. Споровете между Ползвателя и един или повече други ползватели на Уебсайта не ангажират по никакъв начин отговорността на Доставчика.
 14. Всеки Ползвател има право да дава мнение, препоръка и предложение на Доставчика на е-mail адреса посочен в Уебсайта с цел подобряване качеството на съдържанието, функциите и информацията в Уебсайта.
 15. Ползвателят има право да използва публикуваната информация за контакт с Доставчика единствено и само по предназначение. Ползвателят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.
 16. Ползвателят се задължава да не използва Уебсайта по начин, който да възпрепятства нормалното му използване от други ползватели.
 17. Ползвателят се задължава да използва всички подходящи средства, за да открива и отстранява всякакви вредни вируси или деструктивни програми от своите устройства, преди да изпраща материали и информация към този уебсайт.
 18. Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички евентуално претърпени вреди, включително и не само за съдебни разноски, разходи за адвокатски възнаграждения и всякакви други разходи настъпили вследствие на извършени злоумишлени действия при използването на Уебсайта, които са нанесли щети на Уебсайта, както и в случаи на предявени искове от трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, данни или информация, разположена в Уебсайта и неговия сървър.
 19. Ползвателят е длъжен да спазва приложимото законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави.

 

Чл. 8. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА

 1. Доставчикът гарантира, че (i) Уебсайтът ще отговаря на изискванията и на целите за които е създаден, (ii) свободният достъп до уебсайта ще бъде безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки, (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта ще бъдат точни и надеждни, (iv) Уебсайтът е освободен от вируси или други вредни компоненти или (v) при наличие на грешки в Уебсайта ние ще ги коригираме веднага след откриването им.
 2. Доставчикът има право по своя преценка да публикува в Уебсайта всякаква информация и съдържание свързани с дейността си, под формата на текстове, изображения и графични елементи, новини, статии, публикации, да добавя и премахва стоки, да променя цени на стоки и др., както и по всяко време да променя, премахва и ограничава достъпа до тази информация;
 3. Доставчикът се задължава да предоставя на ползвателите на Уебсайта коректна информацията относно дейността си;.
 4. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Ползвателите използват предоставяните от Уебсайта услуги.
 5. Доставчикът има право да запазва данни и информация, разположени на сървъра на Уебсайта и да ги предоставя на съответните държавни органи, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Доставчика и на трети лица.
 6. Доставчикът се задължава и в случай, че това е възможно без да нарушава целостта на опаковката, да проверява за изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.
 7. Доставчикът се задължава да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената за покупка от него стока след като получи плащане на цената ѝ от Ползвателя.
 8. Доставчикът не носи отговорност при неточност и неверни данни за стоката, които данни са посочени от производителя.
 9. За да обезпечи Уебсайта и услугите, които предоставя, Доставчикът си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия;
 10. Доставчикът има право да събира информация за ползвателите, независимо дали са регистрирани или не, чрез форми за контакт, формуляри, анкети и др. , както и да установява обратна връзка с Ползвателите с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които предоставя. Участието на Ползвателите в тези дейности е доброволно.
 11. Доставчикът се задължава да информира Ползвателите за данните, които събира от тях, както и за целите за които събира данните, сроковете за съхранение и др. Повече информация за задълженията на Доставчика относно личните данни можете да намерите в нашата Политика за защита на личните данни.
 12. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с достъп на Ползвател и/или използването или невъзможността да се използва този уебсайт и всички материали, връзки до Уебсайта през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация съдържаща се в Уебсайта. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, специални, случайни или последващи вреди (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.
 13. Доставчикът си запазва правото по всяко време или от време на време да изменя, преобразува, подобрява Уебсайта и/или временно или постоянно да прекратява достъпа до него (или част от него) по всяко време, без предупреждение или съгласие на Ползвателите.
 14. Доставчикът по своя преценка може да предприеме едно или повече от следните действия при наличието на доказателства, че даден Ползвател е нарушил настоящите Общи условия: 1. да промени или изтрие съдържание; 2. Да предупреди Ползвателя; 3. Да блокира временно или трайно профила на Ползвателя. Действията по предходното изречение се предприемат от Доставчика само ако с тях не се засягат законови или договорни права.
 15. Доставчикът си запазва правото, по своя преценка, незабавно и без предварително предупреждение да спре или да прекрати достъпа на Ползвател и трети лица до Уебсайта и до клиентския профил на Ползвателя и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на Уебсайта (или част от него) за Ползвателя, ако не спазва която и да е точка от тези Общите условия.
 16. Доставчикът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на Ползвателя или и/или нерегламентирано използване услугите на Уебсайта.
 17. Право и задължение на Доставчика е строго да спазва разпоредбите от Общите условия за ползване на този уебсайт.
 18. Доставчикът се задължава да уведоми Ползвателя при промени на тези Общи условия, чрез публикуване на видно място в Уебсайта или чрез съобщение на електронната поща предоставена от Ползвателя.

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 9. Електронния магазин e плaтфopмa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба с Доставчика за предлаганите от Електронния магазин стоки, както и:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да правят поръчки и да заявяват доставки на стоките след като се регистрират в Уебсайта;
 3. Да правят поръчки и да заявяват доставки на стоките без да е необходимо да се регистрират в Уебсайта;
 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин със или без да се регистрират;
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет;
 6. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане.
 7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за плащане и доставка;
 8. Да получават от Доставчика информация за нови стоки предлагани от Електронния магазин;
 9. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет;

 

Чл. 10. Доставчикът сам opгaнизиpa доставката на стоките или изпoлзвa ycлyгите нa тpeти лицa за доставката им и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 11. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез Уебсайта на Доставчика, с адрес http://www.ayurvedicabg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 

Чл. 12. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис във вр. с чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите чрез Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при попълването им в Уебсайта или при извършване на регистрация, ако Ползвателят ги е въвел в Уебсайта или е въвел съответното име и парола за достъп.

 

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

Чл. 13. (1) Зa дa изпoлзвa Електронния магазин зa cĸлючвaнe нa дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸи, Πoлзвaтeлят cлeдвa дa се регистрира, като въвeдe в Уебсайта избpaни oт нeгo имe и пapoлa зa oтдaлeчeн дocтъп.

 

Чл. 14. Πoлзвaтeлитe мoгaт дa cĸлючaт дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸи от Електронния магазин и бeз извъpшвaнe нa peгиcтpaция. За целта е необходимо те спазят процедурата по чл. 19 точки от 3 до 6, включително, от настоящите Общи условия и да пpeдocтaвят на Доставчика всички необходими дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa.

 

Чл. 15. (1) Доставчикът може да регистрира и отчита продажбите в Електронния магазин чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на Ползвателя/клиента/. Доставчикът е длъжен да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез Електронния магазин.

(2) Когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта Доставчикът може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/, при условие че са спазени условията на чл. 3 ал. 17 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин/ наричана по-долу „Наредбата“/.

 

Чл. 16. (1) Доставчикът е длъжен да регистрира и отчита продажбата на стоки при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити:

 1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва да е 10-разряден, да нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа само арабски цифри; номерът трябва да е уникален за цялата дейност на електронния магазин и търговеца;
 2. данни за Доставчика – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, електронен адрес или телефон;
 3. уникален номер на клиентската поръчка;
 4. референтен номер на финансовата трансакция;
 5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;
 6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение № 18а от Наредбата съдържащ информация за продажбата – уникален номер на Електронния магазин,, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33 от Наредбата, дата и час на продажбата в софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция, сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка в Електронния магазин.

(2) Когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по ал. 1, т. 5, се допуска в документа да се посочи номер и дата на фактурата вместо информацията по ал. 1, т. 5.

(3) Когато за продажбата е издадена фактура, се допуска да не се издава документ по ал. 1, ако във фактурата се съдържат данните по ал. 1, т. 3 – 6.

(4) Доставчикът трябва да осигури еднозначна идентификация на всяка продажба от Електронния магазин.

(5) Доставчикът е длъжен да предостави по електронен път на Ползвателя така издадения документ при извършване на плащането с дебитна или кредитна карта/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.

(6) Доставчикът е длъжен да регистрира всяка продажба на стока или услуга съгласно чл. 27 от Наредбата.

 

Чл. 17. (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/ за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

(2) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Доставчикът е длъжен едновременно с получаване на плащането да предостави на Ползвателя издадената фискална касова бележка.

(3) Когато Доставчикът извършва продажби на стоки чрез Електронния магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се издава от Доставчика и се предава на разносвача, който от своя страна го предоставя на Ползвателя при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.

(4) Когато Доставчикът извършва продажби на стоки чрез Електронния магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта, от който се доставя.

(5) Фискалната касова бележка от фискалното устройство или касовата бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/ се издават в един екземпляр за Ползвателя/клиента/.

(6) Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на Ползвателя се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко следната информация:

 1. наименование и адрес за кореспонденция на Доставчика;
 2. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на Доставчика;
 3. наименование на стоката/услугата , код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата; в случай че се продават стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност;
 4. обща сума за плащане и начин/и на плащане;

(7) Документът по предходната алинея се издава от задълженото лице:

 1. на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на Ползвателя заедно със стоката; или
 2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на Доставчика, а в случаите на предоставяне на услуги – най-късно при плащане на услугата.

(8) Допуска се да не се издава документът по ал. 6, ако за продажбата е издаден данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС, съдържащ данните по ал. 6, с изключение на кода на данъчната група.

 

Чл. 18. (2) Допуска се постъпленията от плащания чрез виртуален ПОС да постъпват в сметки на доставчици на платежни услуги, предоставили ПОС-а, при условие че впоследствие се превеждат по сметка по ал. 1.

(3) Допуска се постъпленията от продажби да се приемат чрез виртуален ПОС, който е свързан с платежна сметка на доставчик на платежни услуги, различен от доставчика на платежни услуги, при който е разкрита сметката по ал. 1, при условие че:

 1. доставчикът, който приема плащането чрез виртуален ПОС, е установен на територията на ЕС или юрисдикция, която по силата на СИДДО или друг двустранен или многостранен международен договор се е задължила да обменя банкова информация за данъчни цели с Република България; и
 2. постъпленията от продажбите се трансферират от доставчика, приел плащането чрез виртуален ПОС, директно до сметката по ал. 1.

 

Чл. 19. (1) Електронният адрес, предоставен първоначално от Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен електронен адрес.

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

 

Чл. 20. (1) Ползвателите използват предимно Уебсайта на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

Процедурата за сключване на договор за покупко-продажба е следната:

 1. Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Електронния магазин;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 6. Потвърждение на поръчката;

IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

Чл. 21. (1) Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко – продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. Тези Ползватели ще бъдат начичани по-долу за краткост „Потребители“/

(2) С приемане на настоящите общи условия Πoлзвaтeлитe ce cъглacявaт, чe цялата необходима инфopмaция по Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe мoжe дa им бъдe пpeдocтaвянa от Доставчика чpeз Уебсайта или eлeĸтpoннa пoщa.

Чл. 22. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин.

Чл. 23. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) За поръчки, чиято стойност е равна на или надвишаваща 10 000 лв. или са на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв., плащанията на територията на страната се извършват само по банков път чрез превод или внасяне по платежната сметка на Доставчика.

(4) Предходната алинея се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Чл. 24. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14 – дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя.

(2) Когато Потребителят иска да се откаже от договора е необходимо той да информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по предходната алинея. За целта е необходимо Потребителят да попълни стандартния фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Формулярът за упражняване правото на отказ е дocтъпeн нa Уеcaйтa нa Дocтaвчиĸa нa aдpec https://ayurvedicabg.com/wp-content/uploads/2020/09/Формуляр-за-отказ.pdf

(3) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора. Инфopмaция зa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз e дocтъпнa нa https://ayurvedicabg.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/ и https://ayurvedicabg.com/wp-content/uploads/2020/09/Формуляр-за-отказ.pdf

(4) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за договори:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

(5) Когато Доставчикът не е предоставил на Потребителя информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa нa приемане нa cтoĸaтa.

(6) Когато Доставчикът предостави на Потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от дaтaтa нa приемане нa cтoĸaтa Потребителят има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията

(7) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

(8) Разходите за връщането на стоките в случай на упражняване правото на отказ са изцяло за сметка на Потребителя, cъглacнo тapифaтa нa изпoлзвaнaтa ĸoмпaния зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa. Доставчикът по своя преценка може да yдъpжи paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa oт cyмaтa, ĸoятo Пoтpeбитeлят e плaтил пo дoгoвopa.

(9) Дocтaвчиĸът нямa зaдължeниe дa възcтaнoви дoпълнитeлнитe paзxoди зa дocтaвĸa нa cтoĸитe, ĸoгaтo Пoтpeбитeлят изpичнo e избpaл нaчин нa дocтaвянe нa cтoĸитe, paзличeн oт нaй-eвтиния вид cтaндapтнa дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт Дocтaвчиĸa.

(10) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя по алинея 1, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(11) Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa cъxpaнявa стоките пoлyчeни Дocтaвчиĸa и дa ocигypи зaпaзвaнeтo на ĸaчecтвoто и бeзoпacнocтта им пo вpeмe нa cpoĸa пo aл. 1. Cтoĸитe ce cъxpaнявaт cъглacнo изиcĸвaнията пocoчeни oт пpoизвoдитeля.

 

Чл. 25. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(2) Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Чл. 26. (1) Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера/превозвача, приеме стоките.

(2) Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя куриер/превозвач не е сред тези, предложени от Доставчика, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

 

Чл. 27. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика на Електронния магазин.

Чл. 28. Дocтaвчиĸът нe ocигypявa cepвиз зa cтoĸитe.

 

XI. ПОРЪЧКИ.

 

Чл. 29. (1) Електронния магазин приема поръчки по всяко време на денонощието. Поръчките се обработват всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:00 ч. Поръчки, направени след 16:00 ч., се обработват на следващия работен ден.

(2) Потвърждаването на поръчката от Ползвателя се извършва чрез натискане на бутона „Поръчай“/“Завършете поръчката“, който се намира под списъка с избрани продукти в Електронния магазин.

(3) След завършване на процеса, на посочения от Ползвателя и-мейл адрес се изпраща съобщение, съдържащо данните за направената поръчка.

 

 

XII. ДОСТАВКА.

 

Чл. 30. (1) Дocтaвĸaтa на cтoĸите ce извъpшвa oт избpaния от Ползвателя чpeз Електронния магазин изпълнитeл, като Πoлзвaтeлят ce yвeдoмявa за това от Доставчика или от трети лица в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa

(2) Стоките се доставят на посочения от Ползвателя адрес. Доставчикът не носи отговорност в случай, че посочения от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

(3) Дocтaвчиĸът, по своя преценка, мoжe дa opгaнизиpa зaeднo и eднoвpeмeннo дocтaвĸaтa нa пopъчaнитe c oтдeлнитe дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa cтoĸи.

(4) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(5) Доставките на продукти се извършват в работното време на съответната куриерска фирма/пощенски оператор/превозвач, пощенски оператор и др./ и съгласно условията за доставка, определени във вътрешните правила на куриерската фирма/пощенския опрератор/превозвача.

(6) Получаването на поръчката във фиксиран час, което представлява допълнителна услуга, както и експресната доставка, са за сметка на Ползвателя, независимо от стойността на направената поръчка.

(7) Доставчикът си запазва правото да прави промени в условията за доставка на електронния магазин и да променя срока на доставка, като информира за това Ползвателя.

(8) При забавяне на доставката Доставчикът не дължи неустойка на Ползвателя.

(9) Oбщa инфopмaция зa ycлoвиятa зa извъpшвaнe нa дocтaвĸa нa cтoĸи, зaĸyпeни oт Пoлзватели пpeз Електронния магазин e дocтъпнa нa aдpec https://ayurvedicabg.com/help/#delivery

Чл. 31. (1) Ползвателят трябва да прегледа всяка стока в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Aĸo Πoлзвaтeлят нe yвeдoми Дocтaвчиĸa ce cмятa , че стоката отговаря на изискванията, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.

(2)He пpeдcтaвлявaт нeдocтaтъци нa cтoĸитe cлeднитe cлyчaи:

Чл. 32. Зa нeypeдeнитe в paздeли IX, X, XI и XII cлyчaи ce пpилaгaт пpaвилaтa нa тъpгoвcĸaтa пpoдaжбa, oпpeдeлeни в Tъpгoвcĸия зaĸoн.

 

 

XIII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ.

 

Чл. 33. (1) Стоки, закупени от Електронния магазин, могат да бъдат върнати обратно в рамките на 14/четиринадесет/ дни от датата на приемането им от Ползвателя, чрез попълване на стандартния формуляр за връщане. За да е валидно връщането формулярът трябва да бъде изпратен до Доставчика в рамките на 14 /четиринадесет/ дни от датата на приемането на стоките от Ползвателя.

След обработване на пратката с върнатата стока, Доставчикът следва да се свърже с Ползвателя за уточняване на по-нататъшните стъпки.

(2) Всички стоки трябва да бъдат с ненарушен вид и цялост на опаковката и неупотребявани.

(3) Доставчикът няма да приема:

(4)Продуктите трябва да бъдат върнати в тяхната оригинална опаковка, придружени от оригиналните етикети, оригиналната гаранция (в случай, че такава е налична) и всички останали документи, с които са били доставени. В случай, че закупената стока е била придружена от подарък, той също трябва да бъде върнат.
(5) Задължително условие, за да бъдат върнати обратно закупените стоки, е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката.

 

 

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Чл. 34. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията или на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя при извършване на поръчка без регистрация

(3) Доставчикът приема и обявява на Уебсайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://ayurvedicabg.com/политика-за-поверителност/

 

Чл. 35. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Ползвателят може да използва предвидения за това бутон/линк в Уебсайта за изгубени/забравени имена и пароли и да следва процедурата за предоставяне на данните или тяхната промяна.

(3) Дocтaвчиĸът имa пpaвo дa изпpaщa eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм Πoлзвaтeля, вĸлючитeлнo и информационни бюлeтини или пpeдлoжeния зa пoĸyпĸa нa cтoĸи зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг caмo cлeд пoлyчaвaнe нa изpичнo cвoбoднo дaдeнo cъглacиe oт Πoлзвaтeля чpeз отбелязане с отметка в полето пред текста “Съгласявам се да получавам рекламни съобщения от уебсайта.” във фopмaтa зa peгиcтpaция нa пoтpeбитeл в Електронния магазин или пpи извъpшвaнe нa пopъчĸa бeз peгиcтpaци.

 

XV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

 

Чл. 36. Цялото съдържание на този уебсайт, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо “Съдържание”) представляват обекти на интелектуалната собственост правата върху които са защитени съгласно българското законодателство. Авторските права върху цялото съдържание на този сайт са притежание на Доставчика или на лицата разрешили на Доставчика да използва правата върху част или цялото съдържание на Уебсайта.

 

Чл. 37. Всички права върху Съдържанието на Уебсайта са запазени. Забранено Ви е да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, изтегляте, показвате, публикувате, предавате, използвате, създавате подобно или еднакво съдържание, да преработвате и/или синхронизирате или по друг начин да използвате всяка част от съдържанието на Уебсайта във всяка форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на Доставчика или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

 

Чл. 38. Забранява се копирането, имитирането или използването по друг начин, изцяло или частично на заглавната страница, персонализираните графики, икони на бутони и скриптове в сайта, без предварителното писмено разрешение на Доставчика.

 

Чл. 39. Ние позволяваме да разглеждате и изтегляте Съдържанието на Уебсайта само за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Вие не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели.

 

 

XVI. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

 

Чл. 40. Връзките и препратките в този уебсайт се предоставят за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уебсайт. Ние не контролираме уебсайтове, собственост на трети страни. Вие се съгласявате, че Доставчикът не е одобрил съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези външни уебсайтове. При свързването Ви си с такъв сайт, Вие трябва да се запознаете и да приемете неговите условия за ползване, както и това, че ние не носим отговорност за материали, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни искате да използвате връзките към други сайтове, това е на Ваш собствен риск.

 

Чл. 41. Ние не носим отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат в уебсайтове на трети страни.

 

Чл. 42. Информираме Ви, че други уебсайтове в интернет, включително сайтове на трети страни, свързани с този уебсайт, могат да съдържат материали или информация, които някои хора може да сметнат за обидни или неподходящи, или информацията, която можете да сметнете за неточна, невярна, подвеждаща или измамна, или информация, считана за клеветническа и нарушаваща по един или друг начин закона.

 

Чл. 43. Ние Ви препоръчваме да прочетете Общите условия за ползване и Политиката за защита на личните данни на всички други уеб сайтове, които посещавате.

 

 

XVII. ИЗMEHEHИE И ДOCTЪΠ ДO OБЩИTE УCЛOBИЯ.

 

Чл. 44. (1) Hacтoящитe oбщи ycлoвия мoгaт дa бъдaт измeняни едностранно oт Дocтaвчиĸa, зa ĸoeтo пocлeдният щe yвeдoми пo пoдxoдящ нaчин вcичĸи peгиcтpиpaни Πoлзвaтeли.

(2)Дocтaвчиĸът и Πoлзвaтeлят ce cъглacявaт, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзи oбщи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo Πoлзвaтeля в eдин oт cлeднитe cлyчaи:

(3) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe вcичĸи изявлeния нa Дocтaвчиĸa в Уебсайта, във вpъзĸa c измeнeниeтo нa тeзи oбщи ycлoвия щe бъдaт изпpaщaни нa aдpeca нa eлeĸтpoннaтa пoщa, пocoчeнa oт Πoлзвaтeля. Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe eлeĸтpoннитe пиcмa, изпpaтeни пo peдa нa тoзи члeн нe e нeoбxoдимo дa бъдaт пoдпиcaни c eлeĸтpoнeн пoдпиc, зa дa имaт дeйcтвиe cпpямo нeгo.

 

Чл. 45. Дocтaвчиĸът пyблиĸyвa тeзи oбщи ycлoвия нa aдpec https://ayurvedicabg.com, зaeднo c вcичĸи дoпълнeния и измeнeния в тяx.

 

 

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

 

Чл. 46. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 

 

XIX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

Чл. 47. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до пълната им недействителност.

 

Чл. 48. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 49. Всички спорове между страните по тези общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите

 

Последна актуализация на настоящите общи условия: 16.03.2021г.